پیدا

حزب کنگره ی هند

درخواست حذف اطلاعات

جواهر لعل نهرو ، نخستین نخست هند پس از استقلال بانو ایندیرا گ ، نخست پیشین هند و دختر جواهر لعل نهرو راجیو گ ، نخست پیشین هند و فرزند بانو ایندیرا گ سونیا گ ، همسر راجیو گ و حزب کنگره ی هند رائول گ ، 47 ساله ، فرزند راجیو گ و سونیا گ که به ی حزب کنگره ی هند برگزیده شد . رائول گ حزب کنگره ی هند شد