پیدا

هنر این است

درخواست حذف اطلاعات

هنر این است هنر این است کــــه بتوانی در دل ها جایی داشته باشی ؛ نه اینکه به جایگاه دل ها راهت ندهند . هنر پرگشایی آزادانه به سوی دل هـــا را آنهایی دارند که راستی را جای کــــژی برگزیده اند و در میان انسان هـــــا ، تنها دارنده ی نمایـــــی از آدمی نیستند ؛ بلکه منش هــــای ارزشی را در دل و جان خویش پرورده اند و در سمت جانانه ی خوبی هاگام برمی دارند.هنر این است که بتوانی سخنی بر زبان آری کـــــه شایسته ی مقام انسانیّت باشد و بـــــدانی چه می گویی . شخصیّت پسندیده ی هـــر بی تردیــــد از رفتار او سرچشمه می گیــــرد . خود را بزرگ انگاشتن و احساس برتری ــ داشتن ،نشانه ی کاستی های درونی و نبود سزاواری هایی ست که برای یافتن گوهرهایشان تلاشی صورت نگـرفته است . هنر این است که بتوانی اشک چشمان کودکی را پاک کنی ؛ دلتنگی هـای پیر ازکارافتاده ای رامرهم گذار باشی،بارتنهایی شخص درمانده ای را بر دوش کشی و نگرانی های همسفری را با دمنــدی خویش چاره نمایی . هنر این است که از همگان بیاموزی تا بر سریر آدمیّت تکیه زنی . هژبر پاکزاد 20 آذر 1396 خورشیدی