پیدا

باید شاعر باشی تا ...

درخواست حذف اطلاعات

طبیعت روستای سجهرود باید شاعر باشی تا ... با درود بر اهل دل من شعرشناس نیستم ؛ ولی با خواندن این سروده ( غـــزل صدای من ) احساسی بــــه من دست داد کــه آن برایم قابل لمس است و به هیچ وجه آن حس رانمی توانم بیان کنم ؛ احساسی که باید شاعر باشی تا بتوانی با دیگران ارتباط درونی برقـــرار کنی . در وصف احساسم فقط متوسّل بــــه دل شاعر می شوم کـــــه چـــه بااحساس می گوید : « تا که سرودم این غزل ، گفت ن از دلم : برتــــو هزار آفرین ؛ هـــژبر پاکــــرای من ! » حمید بهاری 26 دی 1396 خورشیدی