پیدا

صد میلیارد تومان

درخواست حذف اطلاعات

صد میلیارد تومان رو مه ی شرق : « صد میلیارد تومان بودجه ی شورای نگهبان در سال 97 صرف چه می شود ؟ آن هم در سالی که انتخاباتی در کار نیست و قاعدتاً این شورا هزینه ی چندانی ندارد » . عبّاسعلی کدخ ، سخنگوی شورای نگهبان : « بودجـه ی شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است » . رو مه ی : « مسئولانی را که صد میلیارد تومان پول توجیبی می گیرند ، معرّفی کنید » .