پیدا

نزد مشهدی گلستان

درخواست حذف اطلاعات

خانه ی قدیمی مشهدی گلستان نزد مشهدی گلستان روزی با خودروی جیپم تا به چنارلق رسیدم ، پیش از آن کــه به آنسوی روستا بروم ، به خانه ی مشهدی گلستان ، مامای مهربانم رفتم . قاطرهایی که به این ستون ها بسته شده بودند ، با دیــــدن جیپ ، طناب را و رم کـردند . مشهدی گلستان مرا در آغوش ــ گرفت و بوسید . چایی نزد ایشان نوشیدم و خداحافظی . هژبر پاکزاد 5 داد 1397 خورشیدی