پیدا

کبیر سینما

درخواست حذف اطلاعات

ناصر ملک مطیعی ، ستاره ی فروزان آسمان هنر ایران زمین کبیر سینما سعید سهیلی ، کارگردان : « شما پنداشتید هر آن که از دیده رود ... از دل رود! چهل سال انکارش کـــــردید و او همچنان در قلب ها ماند . مگر می شود امیــر سینما ... کبیر سینما ... کبیر سینما را فراموش کـــرد ؟ مگـــر می شود فرمان سینما را حذف کــــرد ؟ مگر می شود آمدن او را در راهروی بیمارستان از یاد برد ؟ ما با تو خداحافظی نمی کنیم ؛ چون تـــــو نرفته ای و نمی روی . تو در قلب و خاطـــر یک ملّت زنده ای ؛ همیشه ؛ همیشه ؛ همیشه » .