پیدا

تعظیم به ناصر ملک مطیعی

درخواست حذف اطلاعات

ناصر ملک مطیعی ، فرهیخته ی سینمای ایران من به ناصر ملک مطیعی تعظیم می کنم مسعود کیمیایی ، کارگردان : « نمی شود در باره ی ناصــــر ملک مطیعی در 10 ، 20 کلمه سخن گفت . اصلاً نمی شود بــــه او مــرحوم و شادروان گفت . او براستی زنــــــده است . ناصر ملک مطیعی مردان بزرگی را بازی ــ کــــرده است ؛ حتّی مردان کوچکی را بازی کرده است که بعدهـــا بزرگ شدند . من به ناصر ملک مطیعی کــــه با او قیصر را کار تعظیم می کنم » .