پیدا

ورزش و ارزش

درخواست حذف اطلاعات

ورزش و ارزش فوتبال یک ورزش است ؛ همان گونه کــــه نمای بیرونی دارد ، وابسته بــه ارزش های معنوی است که باید دو بال پرواز این ورزش گیرای جهانی باشد. فوتبال همانند همه ی ورزش ها با برد و باخت همراه است که همگان پذیرفته اند و این پذیرش ، نشانه ی فرهنگ ورزشی ملّت هاست . در یک بازی فوتبال ، برد نباید بـه غرور منفی بیانجامد و باخت به عنوان پایان همه چیز معنی شود؛بلکه شایسته است با متانت و اخلاق مداری ، جایگاه ارزش ها حفظ شده ،منش والای انسانــی درخشش شایان داشته باشد. سزاوار نیست پیش نگاه هـــای مردم چهارسوی دنیا گــــروهی هوادار نمای ایرانی پای هتل تیم ملّی فوتبال پرتغال جمع شوند و با شعارهـای هنجارشکن خواب و آرام از آنان بگیرند و بگویند می خواهیم نگذاریم بخوابندتا در میدان فـردا توان بازی نداشته باشند . یکی بگوید نمی گـــذاریم آب راحت از گلوی کریستیانو رونالدو پایین رود ! دیگـری بگوید شاید یک لایی هم بـــه رونالدو زدم ! تعدادی از هوادار نماهای آرژانتینی بــــه ایرانی ها پیشنهاد کنند کــه برای مهار کریستیانو رونالدو باید ساق پای او را بشکنید و ... ما ایرانیان بـــر تارک فرهنگ ناب چند هزار ساله نشسته باید در انــــدازه ی شرف و ارجمنــــدی درخور خویش پیش روی جهانیــــان بدرخشیم و در میدان هــــای پربیننده چنان باشیم کــــه پیام هـای
فرهنگ آفرین ایران کهنسال بزرگ، بر دل ها و جان ها بنشیند . هژبر پاکزاد 4 تیر 1397 خورشیدی