پیدا

قدرت ید مردم

درخواست حذف اطلاعات

قدرت ید مردم وحید شقاقی ، اقتصاددان : « افزایش قیمت دلار باعث شده طیّ هشت ماه اخیر ، ارزش پول ملّی و قدرت ید مردم 80 درصد کاهش پیدا کند . این درحالی است که در سال 96 در حال نزدیک شدن بــــه قدرت ید سال 90 بودیم . با این وضعیّت اگر هیچ عامل م ّب دیگری بــر اقتصاد کشور تأثیر نگذارد ، شاید 10 سال دیگــــر قدرت ید مردم به قدرت ید سال 90 برسد » .