پیدا

با دلی گرفته

درخواست حذف اطلاعات

با دلی گرفته ساعتی پیش با ناباوری و در اندوهی تلخ ، خبــــر دردناک از ــ دست رفتن جناب آقای سیّد فــــرهاد سجّادی ، فرزند جناب ــ احمـــد آقا سجّادی ، بزرگ خاندان ارجمنـــــد سجّادی را در پایـــگاه « شال خبر » خوانده ، سرشک غم از دیدگان با . با دلی گــرفته ، همدردیم را به همه ی وابستگان آن عزیز از ــ دست رفته ، بـــــه ویژه سرکار منصور خانم ، مادر بزرگــوار ایشان و
سرکار سرور خانــــم ، زن عموی عزیــــزم اعلام می کنــــم . یاد و خاطره ی آن برجسته ی گرامی باد . هژبر پاکزاد 7 تیر ماه 1397 خورشیدی