پیدا

وظیفه ی حکومت

درخواست حذف اطلاعات

محمّد مصدّق ، نخست قانونی و مردمی ایران وظیفه ی حکومت مصدّق : « وظیفه ی حکومت یک کشور بــه بهشت بردن مردم نیست ؛ بلکه استفاده ی صحیح از منابع کشور جهت رفـــع فقر و ایجاد رفــاه برای شهروندانش است » .