پیدا

در یادها و دل ها

درخواست حذف اطلاعات

ناصر ملک مطیعی ، هنرمند بی تکرار سینمای ایران در یاد ها و دل ها هوشنگ گلمکانی ، سردبیر مجلّه ی : « او مظهر یک دوران بود و در یادها و دل هــــا ماند . تلاش برای حذف او از عرصه های عمومی و علنی نتوانست پس از چهار دهه ، یاد و تصویرش را از میان مردم پاک کند » .