پیدا

فرمان سینمای ایران

درخواست حذف اطلاعات

ناصر ملک مطیعی ، نقش آفرین بی تکرار سینمای ایران فرمان سینمای ایران زکریّا هاشمی ، بازیگر ــ کارگردان : « فرمان سینمای ایران دست ناصر ملک مطیعی بود » .