پیدا

دونیامز بودی

درخواست حذف اطلاعات

دونیامز بودی قوتاران دی عومریمیز بو دونیادا هاممی مز گِتمَلییوک ؛ دونیا قالان دادمامش خُشلقی ، دونیامز بودی : قَــــــرَه گونلَر گَتیرَن ، دَردَه سالان دونیایا گَلمَگیمیز نَـــه فایداسی من بیلَن کی ُچخ یالان دی،چُخ یالان بو هوژَبـــــری سُرالار یاد اِلِیـــون خاطراتننان ایگیت لَــــرَه دِیـــون 1
هژبر پاکزاد 14 دی 1396 خورشیدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ــ از یک ترکیب بند بلند