پیدا

تصویری از گذشته

درخواست حذف اطلاعات

در این تصویر آقایان ممی خان قربانی ، احمد آقا سجّادی ، سیّد عیسی انامی و سیّد موسی انامی را من شناخته ام ؛ شما چه انی را می شناسید ؟ تصویری از گذشته