پیدا

سلطان ، سلطان است

درخواست حذف اطلاعات

ناصر ملک مطیعی ، فوق ستاره ی فراموش نشدنی سینمای ایران سلطان ، سلطان است بهاره ی رهنما ، بازیگر : « سلطان بازی را مغلوب کرد . سلطان همه ی قرارها را به باد ــ داد . سلطان پرکشید و شما م د و اگر هنوز دلی دارید و خ و وجدانی ، دینی بــــه بزرگی روح پرسخاوت بزرگمرد سینمای ایران ، ناصرخان ملک مطیعی ، برایش بزرگداشت هم نگیرید ؛ باز سلطان ، سلطان است و مردم ادای دین می کنند » .