پیدا

گفت ؛ گفتم

درخواست حذف اطلاعات

گفت ؛ گفتم گفت : « از فضای مجازی راضی هستی » ؟
گفتم : « گاهی راضی و گاهی ناراضیم » . گفت : « چرا گاهی راضی هستی » ؟
گفتم : « آگاهی هایم افزون می شود . در یک چشم بــه هم زدن، آنسوی جهان پیش دیدگانـــــم نمایش داده می شونـــد . نادیده هـــــا را می بینم . ناشنیده هـــــا را می شنــوم . ناخوانده ها را می خوانــــم . در همسایگی خوبی هـــا و خوبان قــــرار می گیرم . با منش هـــا و معرفت های ناب آشنا می شوم . در خود این آمادگـــــی را می یابم کــــه با کاروان افتخار آفرین بشری هماهنگ و همراه شوم » . گفت : « چرا گاهی ناراضی هستی » ؟
گفتم : « آنجا که حرمت ها ش ته می شوند ، آنجا کــه از خطّ ــ قرمز ها بـــه شکلی تأسّفبار عبور می کنند ، آنجا کــــــه همه چیــــز را به بازی می گیــــرند ، آنجا که ارزش ها را با بی ارزش ترین نمودها پایمال می کنند ، آنجا کــــــه با گام گذاشتن در میدان هـــــای بی شرمی ، نمایش های بی بنـــــدوباری راه می اندازنــــد و ... احساس ن یتی شدید می کنم » . هژبر پاکزاد 18 تیر 1397 خورشیدی