پیدا

پیامی از دل

درخواست حذف اطلاعات

هژبر پاکزاد پیامی از دل اگر پند دهنده هستید ، پند پذیر هم باشید . تـــلاش نکنیــــد با تکیه بـــــر ناتوانی رفتـــــاری ی ، مجلس گردانی کنید . عیب دیگران دیدن و هنر خود گفتن ، نشانه ی بی دی ست . ده گیری از دیگران و سرزنش آنان ، از بی مایگی شماست . نگاهتان را مثبت کنید . در دیدگاه های خود پافشاری نکنید . بخود اجازه ی ایراد گیری از دیگران ندهید . بگذارید دیگران هم نظردهی کنند . نخست خود را در ترازوی معرفت بسنجید . اگـــــر دیگران را در تنگنای رفتاری قــرار دهید ، انگار خودتان را در معرض داوری دانایان قــــرار داده اید کــــه نتیجه اش جز خاری شما نخواهد بود . اگــر ضروری باشد ، دیگران شما را درباره ی ویژگی های زندگی خود ، آگاه خواهند کـــــرد و اگر ضروری نباشد ، پرسش های شما به شخصیّت خودتان ضربه می زند . چرا باید بـــــه هزار لای زندگی دیگران سرک بکشید ؟ اگـر خود شما هدف باشید خوشتان می آید ؟ هــــر حرفی را نمی توان بر زبان آورد ! هـــر کاری را نمی توان انجام داد ! اگر وعده دادید ، عمل کنید . یا قول ندهید ، یا دادید پیمان شکنی نکنید . با مهربانی در دل ها فرمانروایی نمایید . هژبر پاکزاد 22 تیر 1397 خورشیدی