پیدا

اگر دیدار نبود ...

درخواست حذف اطلاعات

اگر دیدار نبود ... عظیم الشّأن : « اگر دیدار نبود ، دوری را حرام می » .