پیدا

دیدگاه مهاتما گ

درخواست حذف اطلاعات

مهاتما گ ، ارجمند و خواه هندوستان دیدگاه مهاتما گ مهاتما گ : « خطرناک است : ثروت بدون زحمت دانش بدون شخصیّت سیاست بدون شرافت لذّت بدون وجدان تجارت بدون اخلاق عبادت بدون ایثار » .
فرستنده : مهرداد محمودی زاد