پیدا

عمل به عهد

درخواست حذف اطلاعات

عمل به عهد ، رئیس جمهور : « به عهدش عمل کند تا گفت و گو کنیم » .