پیدا

خلیل عمی جان

درخواست حذف اطلاعات

اوستا زیدی ، بختییار سخایی و ایسلام ایسلامی داش دووار دوزَلدَندَه خلیل سولطانی بَختییار : خلیل عَمی جان ، خلیل عَمی لَری مرجان خلیل عَمی