پیدا

محمّد بن سلمان ؛ متّهم

درخواست حذف اطلاعات

جمال خاشقچی ، رو مه نگار معترض سعودی و محمّد بن سلمان ، ولیعهد عربستان محمّد بن سلمان ؛ متّهم جمال خاشقچی ، رو مه نگار معترض سیاست هـــای کشور عربستان سعودی بــه طور دل اشی در سفارت این کشور در ترکیه بـــه قتل رسید . این جنایت کــــــه وجدان بشری را بــــــرانگیخته و سردمداران کشورهـا خواستار پاسخگویی سران سعودی شده اند ، یک متّهم اصلی دارد : محمّد بن سلمان ، ولیعهد عربستان .