پیدا

راه

درخواست حذف اطلاعات

راه 1 این جهان است چو میدان و تو در میدانی با مـــــدارای برازنــــــده جولانـــــی 2 تـــو بگو حرف خود و حرف مرا هم بشنو راه این است اگـــــــر خواهانی 3 میزبانی ست جهان در گــــــذر زندگیت تو هم او را دو سه روز گــــذرا مهمانی 4 دست یاری ببـــری جانب افتاده اگــــــر بر کـــــویر دل پـژمرده ی او مهمانـــی 5 ادب آموختن از بــــی ادبان ، راهنماست پیش چشمان تو ، گــر همسفر لقمانی 6 هدیه ی کار بد ش ، سرانجام بد است آفـــــرین بر تو کــــه از دایره ی خوبانی 7 جای داری تو میان دل هر نیک سرشت تا کــــــه کانون وفا ، پایگـــــه ایمانـی 8 با د قدر خود و جایگه خویش بدان کـــه تـــو در مرتبه ی منفــــرد انسانی 9 تا که در مکتب دل ، معرفت آموزی تو رهـــــرو معرفت اندوخته ی عــــرفانی 10 چشمه هرگز نشود با دو سه پیمانه ی آب
هـــــر دل پاک ، بپاخـــــاسته از بنیانی 11 مشعل راه چامه ی شیوای هژبر ارزش پنــــــد گهربار اگــــــر می دانی هژبر پاکزاد 19 بهمن 1396 خورشیدی ــــــــــــــــــــــــــــــــ * از دیوان « سپهر سخن »